دژنگتور خلاء ثابت و کشویی

دژنگتور خلاء ثابت و کشویی

دژنگتور خلاء ثابت و کشویی

دژنگتور خلاء جهت نصب در تابلوهای فشار متوسط به صورت ثابت و کشویی

مجهز به شارژ دستی و اتومات  تا 10000 درجه

مجهز به نشاندهنده شارژ و دشارژ دژنگتور

مجهز به شمارنده تعداد قطع و وصل

دارای تایپ تست CESI ایتالیا، SIEMENS-SVEPPI ایتالیا و پژوهشگاح نیرو در ایران